תיקים בטיפולנו

 השיגים משמעותיים בתחום התובענות הייצוגיות: 

רדיו קול ברמה

ביום 20.9.2018 ניתן על ידי כבוד השופטת גילה כנפי שטייניץ בבית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין סופי בתובענה הייצוגית ת"צ 23955-08-15 קולך – פורום נשים דתיות ע"ר נ' רדיו קול ברמה בע"מ.

עניינה של התובענה הייצוגית בהפליה והדרה אשר נקטה תחנת הרדיו מיום הקמתה ועד להתערבות הרשות השניה (תקופה של כשנתיים וחצי) במסגרתה נמנעה לחלוטין השמעת נשים בתחנה לא כשדרניות, לא כמרואיינות ואף נמנע העלאה לשידור של מאזינות כאשר אפילו בתכנית "אשת חיל" המיועדת לנשים, הקריא גבר מתכונים ששלחו מאזינות באמצעות פקס.

התביעה הוגשה על ידי ארגון קולך – פורום נשים דתיות באמצעות עוה"ד אסף פינק ממשרד עו"ד אסף פינק ועו"ד אורלי ארז לחובסקי מהמרכז הרפורמי לדת המדינה.

ביום 9.9.2014 אישר בית המשפט המחוזי (כב' השופטת כנפי-שטייניץ) את ניהול התובענה כתובענה ייצוגית תוך שהוא קובע כי ארגון קולך רשאי לנהל את התובענה בשם קבוצת הנשים בשל העובדה כי הוכח שקיים קושי להגיש את התביעה על ידי אדם בשל חששן של נשים חרדיות להיחשף ותוך שהוא קובע שאפליה בשירות כוללת גם את אי העלאת הנשים לשידור ואי שידור ראיונות של נשים.

בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון על החלטה זו על ידי תחנת הרדיו נדחתה ביום 9.12.2015 על ידי כב' השופטים אסתר חיות, יורם דנציגר ודפנה ברק-ארז, אשר כתבו החלטה נרחבת התומכת בהחלטת בית המשפט המחוזי ומחזקת את חשיבות השימוש בכלי התובענות הייצוגיות ככלי להלחם באפליה ואת האפשרות של ארגונים לעשות שימוש בכלי זה, וכעת ניתן גם פסק דינו הסופי של בית המשפט המחוזי בתיק.

במסגרת פסק הדין התקבלה במלואה טענת ההפליה. כמו כן נקבע כי הקבוצה המיוצגת, הזכאית לפיצוי, כוללת את כל מאזינות התחנה אשר נפגעו ממדיניותה המפלה (וזאת ללא קשר לשאלה האם אלו ביקשו או היו מעוניינות לעלות לשידור בתחנת הרדיו).

עוד קיבל בית המשפט המחוזי את ממצאי הסקר שהגישה התובעת באשר לשיעור הנשים שנפגעו במידה רבה או רבה מאוד מהדרת הנשים על ידי התחנה מתוך כלל מאזינות התחנה וקבעה כי מדובר לכל הפחות בכ- 40,000 נשים.

כן נקבע כי נזקן של מאזינות התחנה, אף שהוא נזק בלתי ממוני, הוא נזק בר פיצוי לפי דיני הנזיקין המסורתיים. זאת בשל תחושת ההשפלה, התסכול, העלבת והצער כתוצאה מההדרה, הפגיעה בכבוד ובהערכה העצמית, באוטונומיה ובחופש הביטוי, העמקת תפיסות של נחיתות נשית ומניעת השפעה על סדר היום הציבורי.

בית המשפט קיבל את טענות התובעת, שהוצגו בחוות דעתם של פרופ' יפעת ביטון וד"ר יופי תירוש כי יש להעמיד את הפיצוי לכל אחת מחברות הקבוצה לכל הפחות על סך של 150-300 ₪ וקבע כי מדובר בהצעה "מדודה, זהירה וסבירה". כמו כן, צוין כי עוצמת הנזק במקרה דנן, אינה נופלת ואף עולה על הפגיעה בגינה נפסק הפיצוי בעניין תנובה (שם נפסק פיצוי של 250 ₪ לכל חבר קבוצה בגין הוספת סיליקון לחלב עמיד ללא ידוע הצרכנים).

לאור זאת צוין כי במקרה הרגיל, נכון היה לפסוק פיצוי בסך של 10 מליון ₪ ואף גבוה מכך. ואולם, רק בשל מצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת, בחר בית המשפט המחוזי להפחית את סכום הפיצוי לחברות הקבוצה ולהעמידו על מיליון ₪ בלבד. עם זאת, יש לציין כי כאמור, סכום זה נקבע רק בשל מצבה הייחודי של הנתבעת וכי מפסק הדין עולה כי תג המחיר ההולם עבור הפליה והדרה הנו גבוה באופן ניכר. כמו כן צוין בפסק הדין כי ייתכן שלא הייתה הנתבעת, העושה שימוש במשאב ציבורי, ממשיכה במדיניות הפליית נשים בשידורי התחנה, ייתכן שלא היה מקום להתחשב בסיכון לפגיעה ביציבותה הכלכלית.

בהינתן קושי לזהות את חברות הקבוצה ולהעניק להן ישירות את הפיצוי, קבע בית המשפט כי הסעד ייפסק לטובת הציבור בהתאם לסעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות. בית המשפט דחה את בקשת הנתבעת להסתפק במתן סעד שאינו כספי לחברות קבוצה (כגון פעילות שתבצע התחנה לטובת נשים) וקבע כי אין בכך די כדי להרתיע את הנתבעת ואחרים מפני התנהגות מפלה. עם זאת, נקבע כי ככל שהתחנה הייתה מציעה סעד קונקרטי בדמות השמעת נשים בשידורי התחנה, ייתכן שהייתה פוסקת סעד זה בנוסף על הפיצוי הכספי אותו יש להעביר לקרן לחלוקת כספים הנפסקים כסעד. אמנם, בית המשפט גם לא קיבל את הצעת התובעת להעביר את הפיצוי לפרויקטים ספציפיים שעניינם העצמת נשים חרדיות אולם ציין כי התובעת רשאית לפנות לקרן עם צעותייה לאופן ניצול הכספים.

לפסק הדין לחצו כאן

להחלטה המאשרת את הבקשה לאישור לחצו כאן

להחלטת בית המשפט העליון אשר דחתה את הבר"ע של רדיו קול ברמה לחצו כאן

להחלטת בית המשפט העליון באנגלית לחצו כאן

מחיקת שעבודים

הוגשו על-ידי משרדנו מספר בקשות לאישור תובענה ייצוגית כנגד תאגידים בנקאיים שונים וזאת בגין הימנעותם ממחיקת שעבודים שנרשמו לצורך הבטחת הלוואות (משכנתאות, הערות אזהרה, משכונות וכד'), וזאת אף לאחר שההלוואות בגינן ניתנו נפרעו זה מכבר.

הדיון בבקשות אוחד בפני כב' ס. הנשיא גילה כנפי-שטייניץ, ולאחר הליך ארוך נחתם הסדר פשרה במסגרתו התחייבו התאגידים הבנקאיים למחוק את כל השעבודים, אשר ההלוואה אשר לשם הבטחתה נרשמו נפרעה.

רשות השידור

בעקבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית התחייבה רשות השידור להפסיק את גביית התשלום עבור אנשים אשר החזיקו טלויזיה ללא ממיר ואף להשיב לחלק מהציבור תשלום ששילמו עבור גבייה אסורה זו בעבר.

 

הנגשות תחנות אוטובוס

בעקבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית כגד עיריית תל-אביב בגין אי הנגשת תחנות האוטובוס, ביצעה עיריית תל-אביב סקר של כל תחנות האוטובוס מעל 1000 במספר והתחייבה בהסכם לסיים את ההנגשה עבור כל התחנות, לרבות הסרת מכשולים, סימון איזור העלאה, הזזת תחנות ועוד.

זיהום בתחנה המרכזית בירושלים

בעקבות תובענה קבוצתית שהוגשה ותובענה ייצוגית בשל זיהום האוויר החמור בתחנה המרכזית, ניתן צו אשר הורה לתחנה המרכזית ולחברות נצב"א אמות השקעות ואגד לפעול להסרת הזיהום להפרדת הנוסעים מאיזור העלייה לאוטובוסים ולהצבת פקחים באיזור וכן תחנת ניטור.

 

רדיו קול ברמה

בית המשפט המחוזי בירושלים אישר בקשה לאישור תובענה ייצוגית של ארגון קולך אותו מייצג עו"ד אסך פינק בשיתוף עם עו"ד אורלי ארז לחובסקי מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה בגין הדרת נשים ברדיו קול ברמה שכן הרדיו לא העלה נשים לשידור והפלה את ציבור המאזינות והמאזינים ועבר על חוק איסור אפליה במוצרים ובמתן שירותים.

קריסת מערכת המחשוב בבנק הפועלים

בעקבות קריסת מערכת המחשוב בבנק הפועלים בשלהי שנת 2008 הגיש עו"ד אסף פינק בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין הנזקים שנגרמו לציבור מקריסת המערכות כולל אי היכולת למשוך כספים ולבצע פעולות בחשבון. בהסדר הפשרה הושבו לציבור מיליוני שקלים חדשים של עמלות שנגבו בתקופת הקריסה.